Vyhrajte úplne nový Nissan JUKE v najvyššej výbave N-Design!

Príď k nám na STK alebo KO a hraj o nový nissan juke

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“ ).

 

1. Účel súťaže

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho služieb, prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže.

2. Organizátor súťaže

2.1. Spoločnosť Builder - Tech s.r.o., Štefániková 148/27 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44798326, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 21769/R
(ďalej len „ organizátor“ alebo „ prevádzkovateľ “).

 

3. Účasť v súťaži

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej aj ako „zákazník“, „účastník“ alebo „dotknutá osoba“ ). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmto súťažným poriadkom v celom rozsahu.

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, ani zamestnanci organizátora.

4. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž prebieha na prevádzke stanice technickej kontroly a kontroly originality organizátora.

 

5. Podmienky zapojenia do súťaže:

5.1. Podmienkou zaradenia do súťaže je:

1. využitie služieb: Technická + Emisná kontroly (pravidelná/administratívna, nie opakovaná), alebo kontrola originality.

2. registrácia vozidla do systému automatickej pripomienky a vytvorenie konta priamo na príjme s asistenciou pracovníka. 3. vyplnenie súťažného kupónu a vloženie do losovacieho osudia vo vestibule prevádzky organizátora.

6. Žrebovanie

Žrebovanie o osobný automobil bude prebiehať za účasti notára a to 23.12.2022. Výherca bude zverejnený na všetkých sociálnych sieťach organizátora ako aj na internetovej stránke. Zverejnená informácia o výhercovi bude obsahovať údaje zadané účastníkom pri registrácii v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska a obec/mesto bydliska. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný telefonicky.

 

7. Výhry

Výhry v súťaži sú nasledovné:

1x osobný automobil Nissan Juke N-Design, biela perleťová metalíza v hodnote 20.000,00 € s DPH
(ďalej jednotlivo len „výhra“)

Výherca súhlasí, že predmet výhry ponechá s reklamným polepom minimálne 12 mesiacov od dňa prebratia výhry.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Odovzdanie hlavných výhier sa uskutoční na základe individuálnej dohody s výhercami. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi alebo rozhodnúť o prepadnutí výhry v prospech organizátora súťaže.

8. Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

 

9. Všeobecné ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

V Považskej Bystrici, dňa 22.3. 2022

about
logo

TEQO ponúka zákazníkom širokú škálu služieb. Pod jednou strechou tu zákazníci nájdu zázemie pre výber služieb spojených s výkonom technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Ponuku služieb postupne rozširujeme tak, aby sme poskytli komplexné služby motoristom. Príďte sa presvedčiť sami.

Online objednávka
Adresa prevádzky
  • Považské Podhradie 467
  • 017 04 Považská Bystrica
Prevádzková doba
  • Pondelok - Piatok
  • 7:00 - 16:00