Príprava na STK

Venujte prosím niekoľko minút kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK a zvýšte tým pravdepodobnosť úspešného absolvovania technickej a emisnej kontroly. Ponúkame vám niekoľko informácií a rád, ktoré môžete využiť ako návod. Výrazne sa tým zvýši šanca absolvovať TO plynule a na prvý krát.

 

Krátke tipy pre úspešné absolvovanie technickej a emisnej kontroly:

  • nezabudnite si skontrolovať všetky potrebné doklady
  • ku všetkým druhom kontrol treba vždy pristaviť čisté vozidlo tak, aby nedošlo k znečisteniu
   priestorov a ani príslušenstva stanice
  • skontrolujte , prípadne očistite VIN číslo vyrazené alebo vyryté na ráme alebo karosérii
   a výrobný štítok tak, aby všetky znaky boli čitateľné a ľahko dostupné pre kontrolného
   technika
  • skontrolujte si zápis doplnkovej výbavy v rubrike ďalšie záznamy v Osvedčení o evidencii časť
   II. (čelný ochranný rám, výstražné svetlá, alternatívne pneumatiky atď…)
  • vozidlo musí počas kontroly obsahovať predpísanú povinnú výbavu
  • je potrebné odstrániť z interiéru vozidla nepotrebné predmety, ktoré by mohli sťažovať
   výkon samotnej kontroly a výhľad z vozidla
  • skontrolujte si funkciu a otváranie a zatváranie dverí, okien, kapoty motora a batožinového
   priestoru, funkciu a prítomnosť bezpečnostných pásov
  • všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné, funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické
   (výbojky) nastavovanie výšky svetiel, vozidlá s výbojkovými svetlometmi musia byť vybavené
   zariadením na čistenie svetlometov, funkcia manuálneho nastavovania sklonu svetlometov sa
   dá overiť napríklad tým, že vozidlo postavíte oproti kolmej stene alebo dverám a pohybujete
   kolieskom potenciometra na palubnej doske z polohy “0” do polohy “3” a naopak
  • pred kontrolou treba zdemontovať puklice alebo kryty kolies, ktoré nie sú trvalo
   priskrutkované
  • skontrolovať pneumatiky vrátane rezervy (stav, rozmer podľa zápisu v OEV časť II.,
   predpísanú hĺbku dezénu a ak je to na pneumatike uvedené, aj smer rotácie)
  • pri riadení vozidla v premávke, sa nesmú na riadiacej náprave vyskytovať žiadne
   neštandardné vibrácie
  • skontrolujte si zasklenie celého vozidla (v zornom poli priamo pred vodičom sa nesmú
   nachádzať žiadne predmety, čelné sklo nesmie byť prasknuté, musí byť celistvé, nesmú sa na
   ňom a na predných bočných sklách nachádzať nalepené tieniace fólie, pokiaľ sa fólie
   nachádzajú na ostatných sklách na vozidle, je potrebné predložiť osvedčenie o ich montáži a
   musia byť opatrené schvaľovacou značkou, na zadnom skle nesmie fólia prekrývať tretie
   brzdové svetlo )
  • u vozidiel s alternatívnym pohonom je potrebné skontrolovať zápis LPG, CNG, alebo LNG v
   rubrike druh paliva a označiť vozidlo v zadnej časti nálepkou LPG, CNG alebo LNG
  • kontrolu účinnosti a súmernosti bŕzd amatérskym spôsobom neodporúčame, avšak dá sa
   aspoň orientačne overiť účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní ,takisto si viete v
   extrémnom prípade overiť, či vozidlo príliš nevybočuje z brzdnej dráhy pri prudkom brzdení
   (súmernosť), pred TK si nezabudnite skontrolovať hladinu brzdovej kvapaliny, brzdový systém
   nesmie pri brzdení vykazovať neštandardné zvuky (škrípanie, vŕzganie a iné)
  • vozidlo nesmie na prístrojovom paneli signalizovať hocijakú poruchu, prípadne nedostatok
   prevádzkových kvapalín, vizuálne si tento stav nezabudnite skontrolovať
  • vozidlo pristavené na EK je potrebné nakondicionovať na prevádzkovú teplotu, t.j. zahriať
   krátkou jazdou alebo priamo na mieste chodom motora na zvýšené otáčky. Tým sa skracuje
   samotný čas výkonu kontroly a šetrí sa životnosť motora
  • motor vozidla nesmie vydávať neštandardné zvuky a nepravidelný chod, pokiaľ by ste niečo
   podobné spozorovali už pred kontrolou, treba sa návšteve STK vyhnúť a radšej zamieriť do
   servisu
  • skontrolujte si hladiny všetkých kvapalín prítomných vo vozidle (technik ich nemôže počas
   kontroly dopľňať)
  • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda,
   palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)
  • netreba zabúdať na kontrolu funkčnosti zvukového zariadenia (klaksónu) na vozidle,
   kontroluje sa pri TK

Technická kontrola a emisná kontrola sa nevykoná, ak:

  • nemožno naštartovať motor vozidla,
  • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
  • z vozidla zjavne uniká plyn,
  • niektorá súčasť technologického vybavenia STK alebo PEK chýba, nefunguje alebo neplní
   predpísané podmienky,
  • nie sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých zariadení tvoriacich technologické
   vybavenie,
  • prevádzkovateľ vozidla nepredložil všetky predpísané doklady
 
about
logo

TEQO ponúka zákazníkom širokú škálu služieb. Pod jednou strechou tu zákazníci nájdu zázemie pre výber služieb spojených s výkonom technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Ponuku služieb postupne rozširujeme tak, aby sme poskytli komplexné služby motoristom. Príďte sa presvedčiť sami.

Online objednávka
Adresa prevádzky
 • Považské Podhradie 467
 • 017 04 Považská Bystrica
Prevádzková doba
 • Pondelok - Piatok
 • 7:00 - 16:00