Emisná kontrola

Kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora

Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisnú kontrolu možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly v SR.

 

Ako často podstúpiť kontrolu?

Intervaly emisných kontrol určujú vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR a závisia od kategórie kontrolovaného vozidla - lehoty pravidelných emisných kontrol.

 

Emisná kontrola pozostáva z úkonov rozdelených do nasledovných základných častí:

 • identifikácia vozidla,
 • vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov,
 • kontrola nastavenia motora a meranie emisií výfukových plynov,
 • vyhodnotenie.

Rozdiel obsahu úkonov v jednotlivých bodoch EK je daný emisným systémom vozidla.

 

Príklad predkladaných dokumentov v závislosti od dôvodu a druhu kontroly požadovanej zákazníkom (§ 50 vyhlášky č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly) :

 • doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
 • doklad o vykonaní hromadnej prestavby ak bolo vozidlo prestavané,
 • atď.
 

Výsledok emisnej kontroly je zaznamenaný do Odborného posudku o emisnej kontrole vozidla, do informačného systému EK a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách.

about
logo

TEQO ponúka zákazníkom širokú škálu služieb. Pod jednou strechou tu zákazníci nájdu zázemie pre výber služieb spojených s výkonom technickej, emisnej kontroly a kontroly originality. Ponuku služieb postupne rozširujeme tak, aby sme poskytli komplexné služby motoristom. Príďte sa presvedčiť sami.

Online objednávka
Adresa prevádzky
 • Považské Podhradie 467
 • 017 04 Považská Bystrica
Prevádzková doba
 • Pondelok - Piatok
 • 7:00 - 16:00